İşyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere ;

Tehlikeleri tanımlama

Riskleri belirleme ve analiz etme

Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması

Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması

Uygulamaların izlenmesi

Dokümantasyon

Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.

Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir.

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.